Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO- Polityka bezpieczeństwa

Szanowny Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Dla Gminnego Ośrodka Kultury  w Dobrej bardzo ważne jest bezpieczeństwo danych osobowych, dlatego dostosowaliśmy naszą działalność do nowych wymogów. Prosimy o zapoznanie się z kilkoma ważnymi informacjami  jakie znajdziecie Państwo tutaj:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej z siedzibą Dobra 490,34-642 Dobra, zwany dalej Administratorem;
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych . Kontakt z Inspektorem  jest możliwy pod adresem e-mail: gokwdobrej@gmail.com lub tel (18) 33-30-239
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • prawidłowej realizacji przez GOK w Dobrej zadań określonych ustawowo jak  i w statucie tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt c i e RODO
 • zawarcia i wykonania umów jakie mogą być zawierane w związku i w ramach zadań wykonywanych przez GOK w Dobrej  na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane są konieczne w celu wystawienia dokumentów finansowo księgowych, kontaktu w celu ustalenia szczegółów realizowanej umowy, a także w celu ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń.
 • jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę w innych celach  wyraźnie w zgodzie określonych tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty przetwarzające na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla AD. W zakresie wizerunku, dane w ramach udzielonej zgody mogą być dostępne dla nieograniczonego kręgu odbiorców.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a także archiwizacji bez ograniczenia czasowego w archiwach GOK w celu dbania o dziedzictwo kulturalne gminy i regionu, a jeśli dane przetwarzane były na podstawie zgody najpóźniej do czasu jej cofnięcia bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na jej podstawie;
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić
  o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w większości wymagane w celu realizacji przez GOK w Dobrej jako podmiot publiczny zadań określonych ustawowo jak  i w statucie. W zakresie szerszym niż jest to niezbędne dla realizacji zadań publicznych, bądź umów wykonywanych przez GOK w Dobrej dane zawsze zbierane są na podstawie dobrowolnej zgody, o jaką  osoba której dane dotyczą jest pytana.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Dodatkowa informacja w sprawie COVID-19: Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowień określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii. Uczestnicy wydarzeń kulturalnych, a także wykonawca usług zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia w momencie przystąpienia do pracy.  Organizator imprezy informuje o procedurach  Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z wystąpieniem stanu epidemii w trakcje imprezy lub siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej dane osobowe z wypełnionej Ankiety zostaną przekazane do  Głównego Inspektora Sanitarnego, a także obowiązkowa zostanie wprowadzona kwarantanna 10 dniowa dla uczestników imprezy.

 

 

Informacja RODO dotycząca przekazywania Danych Osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej (e-mail):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej 34-642 Dobra 490, do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres gokwdobrej@gmail.com lub telefonicznie  18 33 30 239
 2. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody. 
 3. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może  je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 6. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. 
 7. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i informować o niej drogą elektroniczną. 
 8. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Listopad 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5