RODO- Polityka bezpieczeństwa

Szanowny Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Dla Gminnego Ośrodka Kultury  w Dobrej bardzo ważne jest bezpieczeństwo danych osobowych, dlatego dostosowaliśmy naszą działalność do nowych wymogów. Prosimy o zapoznanie się z kilkoma ważnymi informacjami  jakie znajdziecie Państwo tutaj:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej z siedzibą Dobra 490,34-642 Dobra, zwany dalej Administratorem;
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych . Kontakt z Inspektorem  jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gok.gminadobra.pl lub tel. (18) 33-30-239.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • prawidłowej realizacji przez GOK w Dobrej zadań określonych ustawowo jak  i w statucie tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt c i e RODO
 • zawarcia i wykonania umów jakie mogą być zawierane w związku i w ramach zadań wykonywanych przez GOK w Dobrej  na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane są konieczne w celu wystawienia dokumentów finansowo księgowych, kontaktu w celu ustalenia szczegółów realizowanej umowy,    a także w celu ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń.
 • jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę w innych celach  wyraźnie w zgodzie określonych tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty przetwarzające na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla AD. W zakresie wizerunku, dane w ramach udzielonej zgody mogą być dostępne dla nieograniczonego kręgu odbiorców.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a także archiwizacji bez ograniczenia czasowego   w archiwach GOK w celu dbania o dziedzictwo kulturalne gminy i regionu, a jeśli dane przetwarzane były na podstawie zgody najpóźniej do czasu jej cofnięcia bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na jej podstawie;
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić
  o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w większości wymagane w celu realizacji przez GOK w Dobrej jako podmiot publiczny zadań określonych ustawowo jak  i w statucie. W zakresie szerszym niż jest to niezbędne dla realizacji zadań publicznych, bądź umów wykonywanych przez GOK w Dobrej dane zawsze zbierane są na podstawie dobrowolnej zgody, o jaką  osoba której dane dotyczą jest pytana.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Dodatkowa informacja w sprawie COVID-19: Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowień określonych ograniczeń, nakazów         i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii. Uczestnicy wydarzeń kulturalnych, a także wykonawca usług zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia w momencie przystąpienia do pracy.  Organizator imprezy informuje o procedurach  Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z wystąpieniem stanu epidemii            w trakcje imprezy lub siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej dane osobowe z wypełnionej Ankiety zostaną przekazane do  Głównego Inspektora Sanitarnego, a także obowiązkowa zostanie wprowadzona kwarantanna 10 dniowa dla uczestników imprezy.

 

Informacja RODO dotycząca przekazywania Danych Osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej (e-mail):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej 34-642 Dobra 490, do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@gok.gminadobra.pl lub telefonicznie  (18) 33 30 239.
 2. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody. 
 3. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może  je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 6. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. 
 7. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i informować o niej drogą elektroniczną. 
 8. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej  – Facebook

Poniższe zasady realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

Administrator Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej tel. (18) 333 0 239, e-mail: iod@gok.gminadobra.pl

Inspektor Ochrony Danych – został powołany, z którym można kontaktować się poprzez email: iod@gok.gminadobra.pl lub osobiście bądź listownie: Magdalena Skwarczek w/zastępstwie Aleksandra Wilk tel. (18) 333 0 239, adres 34-642 Dobra 490.

Kategorie osób, których dane są przetwarzane Dane osobowe osób, które: 1. Dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Obserwuj”.
2. Opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane: podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook; 3. Dane opublikowane na profilu Facebook. 4. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach: 1. w celu prowadzenia fanpage'a pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej  na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji
za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). 2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 3. w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 4. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO). 5. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe: 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 2.  innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, 3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Okres przechowywania danych  Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania w związku z czym: 1. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. 2. Dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych. 3. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń. 4. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

Uprawnienia osób w zakresie danych osobowych Użytkownicy Facebook w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej  posiadają prawo do: 1. Dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), przenoszenia danych; ograniczenia przetwarzania; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolny sposób, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 2. Usunięcia swoich danych osobowych po wywiązaniu się ze wszelkich zobowiązań wobec GOK  w Dobrej. 3. Wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych przez GOK w Dobrej. 4. Wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie to w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej narusza przepisy RODO. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej – YouTube

Poniższe zasady realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

Administrator Danych Osobowych Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej z siedzibą 34-642 Dobra 490, tel.: (18) 333 0 239, e-mail: iod@gok.gminadobra.pl Administratorem danych osobowych, współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z konta YouTube w mediach społecznościowych jest także Google LLC. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Google znajduje się pod linkiem https://policies.google.com/privacy dalej zwany „Administratorem portalu społecznościowego”.

Inspektor Ochrony Danych Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez email: iod@gok.gminadobra.pl lub osobiście bądź listownie: Magdalena Skwarczek w/zastępstwie Aleksandra Wilk tel. (18) 333 0 239, adres 34-642 Dobra 490.

Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych Kanał na YouTube został przygotowany w celu promowania i reklamowania działań podejmowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej w ramach działań statutowych w zakresie nowoczesnych kanałów dystrybucji własnych pomysłów, inspiracji i poszukiwań coraz to nowszych odbiorców oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej oraz zmieniającej się rzeczywistości, kiedy to większość działań przenoszona jest do sieci. W związku z powyższym osoby korzystające z kanału Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej na YouTube będą mogły udostępniać swoje dane osobowe poprzez komentowanie, korzystania z funkcjonalności „To mi się podoba” lub „To mi się nie podoba”, odwiedzanie kanału czy subskrybowanie. Wówczas Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej  będzie przetwarzać dane osobowe: imię, nazwisko (może wynikać z połączenia z innymi kontami użytkownika), nick, zdjęcie profilowe lub inne dane, które użytkownik sam udostępnia publicznie. Dane te Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej będzie przetwarzać w celach:1. Administrowania i zarządzania kanałem Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane pytania przez posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania kanałem.
2. Realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej, za które uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
 3. Ponadto informujemy, że administrator portalu YouTube jako dostawca narzędzi związanych z kanałem, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z kanału Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności administrator portalu YouTube w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage. Podania danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy).

Pliki Cookies Administrator portalu społecznościowego – kanału na YouTube może przetwarzać dane osobowe we własnych celach. W szczególności mogą gromadzić i przetwarzać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób korzystających z portalu – kanału. Gromadzenie danych odbywa się przy wykorzystaniu plików cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który jest możliwy do powiązania z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na danym portalu, a który zostaje pobrany i jest przetwarzany w chwili otwarcia tego portalu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda
(art. 6 ust. 1 lit a) RODO, wyrażona poprzez działanie np. skomentowanie informacji na kanale,
czy innego użytkownika w wyniku, którego udostępnione zostają Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania będzie również niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 (art 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Przekazywanie danych osobowych Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi administrator – Gminny Ośrodek Kultury  w Dobrej ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne. Dane osobowe podawane na portalu YouTube w związku korzystaniem z kanału Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Google. Ponadto odbiorcami danych osobowych znajdujących się w komentarzach zamieszczonych na kanale YouTube mogą być inni użytkownicy czy odbiorcy treści zamieszczonych na kanale lub inni odbiorcy, którym kanał Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej na YouTube został udostępniony za pośrednictwem innych portali społecznościowych czy innych zwyczajowo używanych komunikatorów. Odbiorcami danych mogą być również inne organy prawa działające w oparciu o nadrzędne przepisy prawa, w przypadku, gdy zostanie stwierdzone naruszenie prawa polegające np. na niestosownych (wulgarnych, obraźliwych) komentarzach lub innych tego typu zachowania nieakceptowalnych w przestrzeni publicznej.

Okres przechowywania danych Dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej lub stronę trzecią – przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji tych interesów lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń tj. 6 lat. Administrator portal YouTube może stosować inne niż wyżej wskazane okresy przechowywania danych osobowych.

Uprawnienia osób w zakresie danych osobowych Informacja o przysługujących uprawnieniach Użytkownicy mają prawo do:

 a) dostępu do treści swoich danych,

b) sprostowania danych,

 c) usunięcia danych,

 d) ograniczenia przetwarzania danych,

 e) przenoszenia danych,

 f) wniesienia sprzeciwu.

 Użytkownicy mają prawo do samodzielnego usunięcia danych zawartych we wstawionych na kanale w komentarzach, a także prawo do rezygnacji z czynności typu „subskrybowania”. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw mogą Państwo sporządzić własny wniosek, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać drogą mail-ową lub dostarczyć osobiście, czy przesłać listownie na dane kontaktowe lub adres siedziby administratora podany powyżej w punkcie 1.

Prawo do wniesienia skargi Użytkownicy mają również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Zautomatyzowanie i profilowanie Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu – w przypadku wykorzystywania przez Administratorów portali społecznościowych plików cookies.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 1) Pod linkiem https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl zawarte są informacje w zakresie przestrzegania przez Google zasad przesyłania danych osobowych poza obszar państw członkowskich UE, gdzie m. in. czytamy: Zgodnie z naszym oświadczeniem dotyczącym Privacy Shield (Tarczy Prywatności) przestrzegamy określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Zasad ramowych EU-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności UE-USA) i Swiss-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA), regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i zatrzymywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym również państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz z Wielkiej Brytanii i ze Szwajcarii. W tym oświadczeniu firma Google, Google LLC oraz należące do niej podmioty zależne na terenie USA potwierdzają, że przestrzegają zasad Privacy Shield (Tarczy Prywatności), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Google ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe udostępniane podmiotom zewnętrznym na zasadach tzw. dalszego przekazywania danych w celu ich zewnętrznego przetwarzania w imieniu Google, zgodnie z treścią sekcji „Informacje udostępniane przez Google”. Aby uzyskać więcej informacji o programie Privacy Shield (Tarczy Prywatności) i zapoznać się z oświadczeniem firmy Google, wejdź na stronę Privacy Shield (Tarcza Prywatności). 2) Ponadto na stronie znajduje się również informacja, że Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należycie chronią dane osobowe. Informacja o raporcie Komisji znajduje się pod linkiem: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6818 W przypadku przesyłania danych z EOG do innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych, przestrzegamy przepisów prawa zapewniających analogiczny poziom ochrony w stosunku do przepisów Unii Europejskiej. 3) Więcej informacji i wskazówek na temat ochrony swojej tożsamości znajduje się pod linkiem: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl We wszystkich aspektach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (tzw. RODO).

aktualizacja 25.04.2022r