Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gok.gminadobra.pl/
Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.
2. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.
3. Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
4. Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
5. Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.


Ułatwienia na stronie
Strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

1. Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery).
2. Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
3. Stronę można przeglądać na urządzeniach mobilnych (pionowo i poziomo).
4. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 2021.03.25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej z wykorzystaniem części podstawowej listy kontrolnej do samodzielnego badania dostępności cyfrowej strony internetowej.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Skwarczek, adres poczty elektronicznej gokwdobrej@gmail.com kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
(18) 333 0 239. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna 
Lokal Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej znajduje się w budynku Gminnego Przedszkola nr 1 w Dobrej  34-642 Dobra 490 na parterze. Drzwi wejściowe do budynku  nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Podjazd dla niepełnosprawnych znajduje się przy dodatkowych drzwiach wejściowych do budynku bezpośrednio z parkingu. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze i toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 W Gminnym Ośrodku Kultury nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
Lokal Gminnego Ośrodka Kuktury w Dobrej spełnia  minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 
 

ZAŁĄCZNIKI