Regulamin

Regulamin Dobrzańskiego Ogniska Muzycznego
prowadzonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej

§ 1.

CELE I ZADANIA

 1. Organizatorem  Dobrzańskiego Ogniska Muzycznego jest Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej, 34-642 Dobra, Dobra 490.
 2. Definicje użyte w Regulaminie:
  1. Organizator Dobrzańskiego Ogniska Muzycznego – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej, 34-642 Dobra, Dobra 490, pow. limanowski,
   woj. małopolskie, tel./fax 18 333 02 39.
  2. Uczeń – osoba podejmująca naukę w  Dobrzańskim Ognisku Muzycznym.
  3. Osoba Odpowiedzialna – Rodzic/opiekun prawny/opiekun niepełnoletniego Ucznia albo pełnoletni Uczeń Ogniska.
  4. Nauczyciel prowadzący – nauczyciel prowadzący zajęcia w Ognisku Muzycznym w Dobrej
 3. Zasadniczym celem działalności Ogniska jest:
 1. kształcenie muzyczne dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
 2. rozwój uzdolnień artystycznych oraz kreatywny rozwój osobowości Ucznia,
 3. krzewienie kultury muzycznej,
 4. przygotowanie do dalszego kształcenia w szkolnictwie muzycznym,
 5. współpraca ze Szkołą Muzyczną I stopnia w Dobrej.
 1. Cele o których mowa w ust. 3 realizowane są poprzez:
 1. organizowane i prowadzenie zajęć praktycznej nauki gry na instrumencie, zajęć wokalnych/emisji głosu, grupowych zajęć teoretyczno-rytmicznych,  
 2. organizowanie wydarzeń umożliwiających prezentację osiągnięć uczestników Ogniska.

§ 2.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Rok szkolny w Ognisku rozpoczyna się i kończy zgodnie z harmonogramem roku szkolnego w szkolnictwie publicznym. Za obopólną zgodą Nauczyciela prowadzącego oraz Ucznia/Osoby odpowiedzialnej możliwe jest zorganizowanie zajęć w czasie ustawowo wolnym od nauki (wakacje, ferie zimowe, przerwy świąteczne).
 2. Dobrzańskie Ognisko Muzyczne prowadzi naukę gry na instrumentach muzycznych, zajęcia teoretyczno-rytmiczne, wokalne.
 3. Lekcje gry na instrumencie są zajęciami indywidualnymi, które trwają 45 lub 20 minut w zależności od wieku i predyspozycji dziecka.
 4. Zajęcia wokalne prowadzone są tylko indywidualnie (bez grupowych zajęć teoretyczno-rytmicznych) z nauczycielem prowadzącym i trwają 45 minut.
 5. Zajęcia teoretyczno-rytmiczne prowadzone są w grupach. Podziału na grupy dokonuje Nauczyciel prowadzący biorąc pod uwagę: wiedzę z zakresu teorii muzyki, wiek
  i predyspozycje psychofizyczne. Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani na zajęcia w grupie, będą otrzymywać od Nauczyciela prowadzącego materiały dostosowane do ich możliwości psychofizycznych do przerobienia we własnym zakresie.
 6. Naukę gry na instrumencie w Dobrzańskim Ognisku Muzycznym mogą podjąć dzieci od 4 roku życia, młodzież szkolna oraz dorośli. Na zajęcia wokalne dzieci  od 8 lat.
 7. Zajęcia odbywają się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej lub w innym miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 8. Termin zajęć ustalany jest przez Ucznia/Osobę odpowiedzialną bezpośrednio
  z Nauczycielem prowadzącym. 
 9. Nieobecność ucznia na zajęciach indywidualnych winna być zgłoszona bezpośrednio Nauczycielowi prowadzącemu minimum dzień przed planowaną lekcją. Odwołanie zajęć w dniu ich realizacji nie powoduje zmniejszenia opłaty za zajęcia w danym okresie rozliczeniowym.
 10. Zajęcia odwołane mogą być odrobione w czasie i terminie dogodnym dla Ucznia
  i Nauczyciela prowadzącego – o liczbie godzin możliwych do odrobienia decyduje Nauczyciel prowadzący.
 11. W ciągu roku liczba godzin zajęć teoretycznych w grupie może z przyczyn niezależnych od Organizatora ulec zmianie lub być zrealizowana w formie on-line (ze względu na lockdowan spowodowany sytuacją epidemiologiczną w kraju, chorobę Nauczyciela prowadzącego).
 12. Organizator/Nauczyciel prowadzący nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 13. W miarę możliwości w ciągu roku organizowane będą koncerty popisowe Uczniów Dobrzańskiego Ogniska Muzycznego.
 14. Na zakończenie roku szkolnego Uczniowie otrzymują zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach  Dobrzańskiego Ogniska Muzycznego  w danym roku.

§ 3.

ZAPISY

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Ogniska Muzycznego składają w biurze Gminnego Ośrodka Kultury wypełnioną Kartę Zgłoszeniową (załącznik nr 2 do Regulaminu). W przypadku kandydatów niepełnoletnich wniosek taki podpisują rodzice/opiekunowie prawni.
 2. Po przyjęcie do Ogniska Muzycznego Uczeń/Osoba odpowiedzialna podpisuje Umowę o kształcenie.
 3. Do Ogniska można zapisać się również w trakcie roku szkolnego.
 4. Warunkiem przyjęcia do Ogniska Muzycznego jest dostępność miejsca i uruchomienie nauki gry na wybranym instrumencie.
 5. Rezygnacja z nauki winna być zgłoszona w formie pisemnej przez Ucznia/Osobę odpowiedzialną do Nauczyciela prowadzącego lub biura GOK. Rezygnacja z zajęć może nastąpić na koniec każdego miesiąca po uregulowaniu należnych opłat.
  W przypadkach szczególnych Organizator może podjąć decyzję o skróceniu okresu wypowiedzenia.

§ 4.

OPŁATY ZA NAUKĘ

 1. Opłaty za naukę w Dobrzańskim Ognisku Muzycznym powinny być wnoszone przelewem na konto Organizatora.

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej/Dobrzańskie Ognisko Muzyczne

34-642 Dobra 490

Nr konta: BS/Limanowa 71 88040000 0020 0200 1094 0005

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko Ucznia, nazwa instrumentu,
okres za jaki dokonywana jest opłata

 1. Koszty zajęć opisane są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Przy zapisie dziecka na minimum dwa instrumenty/zajęcia przysługuje zniżka 5%.
 3. Zwrot kosztów za zajęcia przysługuje w sytuacji gdy:
 1. Nauczyciel prowadzący odwołał zajęcia,
 2. Uczeń/osoba odpowiedzialna odwoła zajęcia z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem,
 3. nieobecność Ucznia na lekcji wynikała z nagłej losowej przyczyny o czym został poinformowany Nauczyciel prowadzący,
 4. Z przyczyn niezależnych od Organizatora nie została zrealizowana liczba godzin zaplanowanych na semestr.
 1. Nie ma możliwości zwrotu kosztów za:
 1. Niezgłoszoną nieobecność Ucznia na lekcji lub zgłoszoną w dniu przeprowadzenia zajęć,
  • Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Nauczycielowi prowadzącemu pomimo zgłoszenia nieobecności dziecka w dniu lekcji, uda się wypełnić lub przesunąć powstałą lukę w grafiku zajęć.
 2.  Za zajęcia grupowe, gdyż są one wliczone w cenę zajęć indywidulanych.

§ 5.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UCZNIOM, OSOBOM ODPOWIEDZIALNYM ORAZ NAUCZYCIELOM

 1. Uczniowie Ogniska Muzycznego mają prawo do:
  1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, rozwoju swoich zainteresowań, zdolności i umiejętności muzycznych.
  2. Wystąpienia podczas koncertu popisowego Uczniów Ogniska Muzycznego,
    w trakcie którego mogą przedstawić zdobyte umiejętności.
  3. Bieżącej, rzetelnej informacji na temat oceny postępów w nauce w Dobrzańskim Ognisku Muzyczny.
  4. Szczególnie uzdolnieni Uczniowie mają prawo do zapewnienia sprzyjających warunków rozwoju zdolności i umiejętności.

 

 1. Osoby Odpowiedzialne mają prawo do:
  1.  Bieżącej, rzetelnej informacji na temat oceny postępów Ucznia w nauce w  Dobrzańskim Ognisku Muzycznym.
  2. Współdziałania z Nauczycielem prowadzącym w celu określenia programu indywidualnego rozwoju dostosowanego do możliwości, zdolności
   i zainteresowań Ucznia.
  3. Uzyskiwania od Nauczycieli prowadzących informacji, porad i wskazówek odnośnie dalszego rozwoju artystycznego Ucznia, zalecanych ćwiczeń.
 2. Nauczyciel prowadzący ma prawo:
  1. Prowadzenia zajęć według przygotowanego przez siebie programu edukacyjnego, opartego na rzetelnej wiedzy, doświadczeniu pedagogicznym
   i dostępnych materiałach.
  2. Odmowy przyjęcia Ucznia na zajęcia w Ognisku Muzycznym w przypadku niespełniania wymaganych warunków psychofizycznych lub innych,
   a niezbędnych do prawidłowego prowadzenia procesu kształcenia.

 

Załącznik nr 1 Opłaty za zajęcia w Dobrzańskim Ognisku Muzycznym

Załącznik nr 2 Wzór Karty Zgłoszeniowej

 

 

ZAŁĄCZNIKI