O instytucji

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją upowszechniania kultury,której organizatorem jest Gmina Dobra.

Podstawowym celem statutowym Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej jest prowadzenie i koordynacja działalności kulturalno-oświatowej w Gminie Dobra.

Tak więc do zadań GOK-u w zakresie upowszechniania kultury w szczególności należy:

  •  rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
  •  kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  •  organizowanie imprez kulturalnych, koncertów , odczytów,wystaw-zgodnie z kalendarzem imprez,
  •  prowadzenie form amatorskiego ruchu artystycznego,
  •  współpracowanie z instytucjami zajmującymi sie mecenatem kultury , organizacjami,stowarzyszeniami,itp.

Natomiast w zakresie Świetlic Środowiskowych do zadań GOK-u należy:

  •  zapewnienie opieki wychowawczej,
  •  tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,
  •  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, a ponadto łagodzenie niedostatków wychowawczych i eliminowanie zaburzeń zachowania,
  •  w zależności od potrzeb i zainteresowań wychowanków na świetlicy moga powstawać kluby tematyczne.

Do zadań statutowych GOK-u należy również zapewnienie żywienia dzieciom w szkołach  i przedszkolach na terenie Gminy Dobra.
Stołówki GOK prowadzą również działalność usługowo cateringową dla osób prywatnych opisaną w zakładce  
https://gok.gminadobra.pl/stolowki-