Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób biorących udział w naborze na inicjatywy lokalne

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCJIE „DOM KULTURY+ EDYCJA 2024

Informujemy, że udział w działaniach realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej w ramach projektu "Dom Kultury+ Edycja 2024 / Zadanie I – INICJATYWY LOKALNE" jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku na stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej w celu dokumentowania i rozpowszechniania informacji o projekcie.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej, 34-642 Dobra 490.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja oraz przeprowadzenie przez Administratora projektu „TworzyMy Kulturę w Dobrej”, promocja działalności i pozytywnego wizerunku Administratora, promocja Gminy Dobra oraz promocja inicjatyw lokalnych młodzieży Gminy Dobra.

RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podstawą prawną przetwarzania jest:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i/lub danych osobowych dziecka w jednym lub większej liczbie określonych celów.

UWAGA:

Złożenie podpisu na wniosku równoznaczne jest z wyrażaniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz fotograficznych (wizerunek), w tym dokonywanie koniecznych modyfikacji (przetwarzanie obrazu, kadrowanie) nieprowadzących do zniekształcenia tego wizerunku, zawartych w dokumentacji konkursowej na potrzeby projektu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) a także z ustawą z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.1231 ze zm.).

Ponadto informujemy, że podpisanie umowy z GOK przez osoby, których inicjatywy otrzymają pozytywną akceptację, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie do publicznej widomości danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas uczestnictwa w projekcie „TworzyMy Kulturę w Dobrej” na stronie internetowej GOK, stronie internetowej Gminy Dobra oraz na stronach internetowych partnerów, profilach internetowych zarządzanych przez GOK, jak np. Facebook, Google dokumenty, serwisie internetowym YouTube i innych w celu dokumentowania i rozpowszechniania informacji o organizowanej i  prowadzonej działalności kulturowej przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej, promocji Gminy Dobra oraz promocji inicjatyw lokalnych młodzieży Gminy Dobra.

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej zastrzega sobie prawo do utrwalenia ww. wydarzenia, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celach innym niż te w których dane osobowe zostały zebrane.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych zawartych w dokumentacji projektowej (imię i nazwisko, numer telefonu, adres email i adres kontaktowy) mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Ponadto dane osób (imię i nazwisko), członków grup, których wnioski otrzymają pozytywną akceptację, będą podane do publicznej wiadomości w trakcie podsumowania projektu „TworzyMy Kulturę w Dobrej”, na stronie internetowej GOK, stronie internetowej Gminy Dobra, na stronach internetowych partnerów, profilach internetowych zarządzanych przez GOK, jak np. Facebook, Google dokumenty, serwisie internetowym YouTube, i inne oraz w mediach w celu dokumentowania i rozpowszechniania informacji o organizowanej i  prowadzonej działalności kulturowej przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej oraz promocji Gminy Dobra.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych lub do czasu wycofania zgody.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, zgodnie przepisami RODO, a także, w przypadku wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), prawo do przenoszenia danych, o ile szczegółowe przepisy prawa na to pozwalają.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00.

Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie pisemnej u Administratora. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych należy dokładnie  wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z  przepisów prawa. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania m. in. wizerunku przez administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem wizerunku ze strony internetowej GOK, Gminy Dobra i partnerów, wewnętrznych materiałów, profili internetowych, serwisie internetowym YouTube. Nie będzie możliwe zebranie upublicznionych wcześniej plakatów i ulotek.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w projekcie „TworzyMy Kulturę w Dobrej”. Nie podanie danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości wzięcia udziału w ww. projekcie  i odrzuceniem wniosku przez organizatora, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej.

Podanie danych jest obowiązkowe, jeżeli tak stanowią przepisy prawa lub dobrowolne, jeśli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)?

Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie profilujemy Pani/Pana danych osobowych.

Jak uzyskać dodatkowe informacje  o przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej, 34-642 Dobra 490.

Adres email: iod@gok.gminadobra.pl

Inspektor Ochrony Danych: Magdalena Skwarczek