Informacja o zadaniu

Realizacja zadania pn. „TworzyMy Kulturę w Dobrej” jest dwuetapowa. Pierwszy etap obejmuje przeprowadzenie badań wśród młodzieży z terenu gminy Dobra, czego wynikiem będzie raport z diagnozy. Bazując na otrzymanych rekomendacjach zostanie przeprowadzony nabór na inicjatywy oddolne, które zostaną zrealizowane w drugiej połowie tego roku. Na te działania przeznaczona zostanie kwota uzyskanego dofinansowania w wysokości 10 000,00 zł. Z kolei realizacja wybranych pomysłów młodzieży z gminy Dobra stanowić będzie drugi etap realizacji projektu, na który przeznaczone będzie dodatkowe dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł.