Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin i opłaty

      

                                                                                   

                                                                                                          

          DOBRZAŃSKIE OGMISKO MUZYCZNE

34-642 Dobra 490 pow. Limanowski, woj. Małopolskie  tel./fax 18 333 02 39

e-mail: dyrektor@gok.gminadobra.pl; www.gok.gminadobra.pl

 

Regulamin Ogniska Muzycznego

1. Organizatorem  Dobrzańskiego Ogniska Muzycznego jest Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej, 34-642 Dobra, Dobra 490.

2. Definicje użyte w Regulaminie:

a) Organizator,  Dobrzańskiego Ogniska Muzycznego – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej, 34-642 Dobra, Dobra 490, pow. Limanowski, woj. Małopolskie tel./fax 18 333 02 39.

b) Uczeń – osoba podejmująca naukę w  Dobrzańskim Ognisku Muzycznym.


c) Osoba Odpowiedzialna – Rodzic lub Opiekun niepełnoletniego Ucznia Ogniska albo pełnoletni Uczeń Ogniska.

d) Nauczyciel prowadzący – nauczyciel prowadzący zajęcia nauki gry na wybranym instrumencie i prowadzący zajęć grupowych  teoretyczno-rytmicznych.

3. Nadrzędną ideą Dobrzańskiego Ogniska Muzycznego jest dobro i rozwój Ucznia. Zajęcia prowadzone w Dobrzańskim Ognisku Muzycznym dążą do umożliwienia rozwoju uzdolnień artystycznych Uczniów oraz kreatywny rozwój ich osobowości. W ramach zajęć w Ognisku, Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania muzyczne, zdobywać i doskonalić umiejętności gry na instrumentach muzycznych oraz uczestniczyć w zajęciach teoretyczno- rytmicznych.

4. Dobrzańskie Ognisko Muzyczne aktywizuje środowisko lokalne na rzecz działania w ramach szeroko rozumianej kultury, rozwoju działalności kulturalno-oświatowej oraz współdziała z  Szkołą Muzyczna I stopnia w Dobrej.

5. Dobrzańskie Ognisko Muzyczne prowadzi naukę gry na instrumentach muzycznych oraz naukę teoretyczną. Podstawową formą działalności są zajęcia indywidualne.

6. Uczniowie Dobrzańskiego Ogniska Muzycznego, oprócz lekcji indywidualnych mogą korzystać  z koncertów i innych wydarzeń kulturalnych prowadzonych przez Organizatora.   

7. Zajęcia odbywają się w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. Szczegółowe informacje na temat miejsca prowadzenia zajęć znajdują się siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej.

8. Naukę w Dobrzańskim Ognisku Muzycznym mogą podjąć dzieci od 4 roku życia, młodzież szkolna oraz dorośli.

9. Za porozumieniem między Osobą odpowiedzialną, a Nauczycielem prowadzącym zajęcia indywidualne, Uczniowie mogą realizować indywidualny program nauczania, zgodny
ze swoimi zdolnościami, umiejętnościami i zainteresowaniami.

10. Co najmniej razy w roku organizowane będą koncerty popisowe Uczniów Dobrzańskiego Ogniska Muzycznego, w trakcie których Uczniowie będą mogli zaprezentować przez publicznością zdobyte umiejętności.

11. Na zakończenie roku szkolnego Uczniowie otrzymują dyplom (zaświadczenie) potwierdzający uczestnictwo w zajęciach  Dobrzańskiego Ogniska Muzycznego w danym roku.

12. Warunki przyjęcia do Ogniska Muzycznego:

a) Dostępność miejsca i uruchomienie nauki gry na wybranym instrumencie.

13. Uczniowie mają prawo do:

a) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, rozwoju swoich zainteresowań, zdolności i umiejętności muzycznych.

b) Wystąpienia podczas koncertu popisowego Uczniów Ogniska Muzycznego, w trakcie którego mogą przedstawić zdobyte umiejętności.


c) Bieżącej, rzetelnej informacji na temat oceny postępów w nauce w Dobrzańskim Ognisku Muzyczny.

d) Szczególnie uzdolnieni Uczniowie mają prawo do zapewnienia sprzyjających warunków rozwoju zdolności i umiejętności.

14. Osoby Odpowiedzialne mają prawo do:

a) Bieżącej, rzetelnej informacji na temat oceny postępów Ucznia w nauce w  Dobrzańskim Ognisku Muzyczny.

b)Współdziałania z Nauczycielem prowadzącym w celu określenia programu indywidualnego rozwoju dostosowanego do możliwości, zdolności i zainteresowań Ucznia.


c)Uzyskiwania od Nauczycieli prowadzących informacji, porad i wskazówek odnośnie dalszego rozwoju artystycznego Ucznia, zalecanych ćwiczeń.

15. Nauczyciel prowadzący ma prawo do:

a) Prowadzenia zajęć według przygotowanego przez siebie programu edukacyjnego, opartego na rzetelnej wiedzy, doświadczeniu pedagogicznym i dostępnych materiałach.


b) Odmowy przyjęcia Ucznia na zajęcia w przypadku niespełniania wymaganych warunków psychofizycznych lub innych dodatkowych określonych przez Organizatora lub Nauczyciela prowadzącego a niezbędnych do prawidłowego prowadzenia procesu kształcenia.

16. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (ukazanej zwolnieniem lekarskim) Ucznia na zajęciach indywidualnych, zgłoszonej Nauczycielowi najpóźniej dzień przed planowanym terminem lekcji będzie możliwość odrobienia co najmniej jednej nieobecności na  zajęć w terminie wyznaczonym przez  Nauczyciela prowadzącego.

17. Niezgłoszona najpóźniej dzień przed planowanym terminem lekcji nieobecność na zajęciach indywidualnych nie upoważnia do odrobienia zajęć, nie powoduje również zmniejszenia opłaty za zajęcia w danym okresie rozliczeniowym.

18. W przypadku odwołania zajęć indywidualnych przez Organizatora lub Nauczyciela prowadzącego, będzie możliwość odrobienia zajęć w terminie wyznaczonym przez Organizatora lub Nauczyciela prowadzącego.

19. Opłaty za naukę w Dobrzańskiego Ogniska Muzycznym powinny być wnoszone przelewem na konto Organizatora. W załączniku dołączone jest opłata czesnego na rok szkolny 2019/2020

Załącznik 1

Opłaty czesnego obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020

                                                                                       rok            semestr            miesiąc (rata)

           _____________________                                 ____          _______             _______

Indywidualne zajęcia gry na instrumencie/zajęcia teorii 

________________________   

Za 45 minut w tygodniu /7lat do 50/

I semestr 18 zajęć indywidualnych gry na instrumencie po 45 minut w tym 10h zajęć teoretyczno-rytmicznych grupowych

                                                                                       2019            900,00               180,00

II semestr 18 zajęć indywidualnych gry na instrumencie po 45 minut w tym 10h zajęć teoretyczno-rytmicznych grupowych

                                                                                       2020             900,00               180,00

Za 20 minut w tygodniu /4lat do 6/

I semestr 18 zajęć indywidualnych gry na instrumencie po 20 minut w tym 5h zajęć teoretyczno- rytmicznych grupowych                                                                                          

                      2019              450,00                 90,00

II semestr 18 zajęcia indywidualnych gry na instrumencie po 20 minut w tym 5h zajęć teoretyczno- rytmicznych gruupowych

                                                                                                    2020                 450,00                      90,00

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Wrzesień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6