Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin i opłaty

 

Regulamin Dobrzańskiego Ogniska Muzycznego

 1. Organizatorem  Dobrzańskiego Ogniska Muzycznego jest Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej, 34-642 Dobra, Dobra 490.
 2. Definicje użyte w Regulaminie:
  1. Organizator,  Dobrzańskiego Ogniska Muzycznego – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej, 34-642 Dobra, Dobra 490, pow. Limanowski, woj. Małopolskie tel./fax 18 333 02 39.
  2. Uczeń – osoba podejmująca naukę w  Dobrzańskim Ognisku Muzycznym.
  3. Osoba Odpowiedzialna – Rodzic lub Opiekun niepełnoletniego Ucznia Ogniska albo pełnoletni Uczeń Ogniska.
  4. Nauczyciel prowadzący – nauczyciel prowadzący zajęcia nauki gry na wybranym instrumencie i prowadzący zajęć grupowych  teoretyczno-rytmicznych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nadrzędną ideą Dobrzańskiego Ogniska Muzycznego jest dobro i rozwój Ucznia. Zajęcia prowadzone w Dobrzańskim Ognisku Muzycznym dążą do umożliwienia rozwoju uzdolnień artystycznych Uczniów oraz kreatywny rozwój ich osobowości.
  W ramach zajęć w Ognisku, Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania muzyczne, zdobywać i doskonalić umiejętności gry na instrumentach muzycznych oraz uczestniczyć w zajęciach teoretyczno- rytmicznych.
 2. Dobrzańskie Ognisko Muzyczne aktywizuje środowisko lokalne na rzecz działania
  w ramach szeroko rozumianej kultury, rozwoju działalności kulturalno-oświatowej oraz współdziała z  Szkołą Muzyczna I stopnia w Dobrej.
 3. Dobrzańskie Ognisko Muzyczne prowadzi naukę gry na instrumentach muzycznych oraz naukę teoretyczną. Podstawową formą działalności są zajęcia indywidualne.
 4. Uczniowie Dobrzańskiego Ogniska Muzycznego, oprócz lekcji indywidualnych mogą korzystać  z koncertów i innych wydarzeń kulturalnych prowadzonych przez Organizatora.   
 5. Zajęcia odbywają się w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. Szczegółowe informacje na temat miejsca prowadzenia zajęć znajdują się siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej.
 6. Naukę w Dobrzańskim Ognisku Muzycznym mogą podjąć dzieci od 4 roku życia, młodzież szkolna oraz dorośli.
 7. Za porozumieniem między Osobą odpowiedzialną, a Nauczycielem prowadzącym zajęcia indywidualne, Uczniowie mogą realizować indywidualny program nauczania, zgodny ze swoimi zdolnościami, umiejętnościami i zainteresowaniami.
 8. Co najmniej razy w roku organizowane będą koncerty popisowe Uczniów Dobrzańskiego Ogniska Muzycznego, w trakcie których Uczniowie będą mogli zaprezentować przez publicznością zdobyte umiejętności.
 9. Na zakończenie roku szkolnego Uczniowie otrzymują dyplom (zaświadczenie) potwierdzający uczestnictwo w zajęciach  Dobrzańskiego Ogniska Muzycznego
   w danym roku.
 10. Warunki przyjęcia do Ogniska Muzycznego jest dostępność miejsca i uruchomienie nauki gry na wybranym instrumencie.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UCZNIOM, OSOBOM ODPOWIEDZIALNYM ORAZ NAUCZYCIELOM

 1. Uczniowie Ogniska Muzycznego mają prawo do:
  1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, rozwoju swoich zainteresowań, zdolności i umiejętności muzycznych.
  2. Wystąpienia podczas koncertu popisowego Uczniów Ogniska Muzycznego,
    w trakcie którego mogą przedstawić zdobyte umiejętności.
  3. Bieżącej, rzetelnej informacji na temat oceny postępów w nauce w Dobrzańskim Ognisku Muzyczny.
  4. Szczególnie uzdolnieni Uczniowie mają prawo do zapewnienia sprzyjających warunków rozwoju zdolności i umiejętności.
 2. Osoby Odpowiedzialne mają prawo do:
  1.  Bieżącej, rzetelnej informacji na temat oceny postępów Ucznia w nauce w  Dobrzańskim Ognisku Muzyczny.
  2. Współdziałania z Nauczycielem prowadzącym w celu określenia programu indywidualnego rozwoju dostosowanego do możliwości, zdolności
   i zainteresowań Ucznia.
  3. Uzyskiwania od Nauczycieli prowadzących informacji, porad i wskazówek odnośnie dalszego rozwoju artystycznego Ucznia, zalecanych ćwiczeń.
    
 3. Nauczyciel prowadzący ma prawo:
  1. Prowadzenia zajęć według przygotowanego przez siebie programu edukacyjnego, opartego na rzetelnej wiedzy, doświadczeniu pedagogicznym
   i dostępnych materiałach.
  2.  Odmowy przyjęcia Ucznia na zajęcia w przypadku niespełniania wymaganych warunków psychofizycznych lub innych dodatkowych określonych przez Organizatora lub Nauczyciela prowadzącego a niezbędnych do prawidłowego prowadzenia procesu kształcenia.

NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH

 1. Nieobecność ucznia na zajęciach indywidualnych, należy zgłosić Nauczycielowi najpóźniej dzień przed planowanym terminem lekcji.
 2.  Odrobione mogą zostać zajęcia, które będą usprawiedliwione za okazaniem zwolnienia lekarskiego.
 3. W trakcie jednego semestru, może być odrobiona jedna godzina lekcyjna (według umowy 45 minut/20 minut) - do odrobienia za okazaniem zwolnienia lekarskiego.
  W przypadku dłuższej nieobecności Ucznia na zajęciach, spowodowanych wyjątkową sytuacją, będzie możliwość odrobienia dodatkowych usprawiedliwionych zajęć
  po uprzedniej konsultacji z nauczycielem oraz z Organizatorem.
 4. Rok szkolny trwa do końca czerwca, dlatego w okresie wakacji nie będzie możliwie odrabianie zajęć usprawiedliwionych.
 5. Niezgłoszona najpóźniej dzień przed planowanym terminem lekcji nieobecność
   na zajęciach indywidualnych, nie upoważnia do odrobienia zajęć, nie powoduje również zmniejszenia opłaty za zajęcia w danym okresie rozliczeniowym.
 6. W przypadku odwołania zajęć indywidualnych przez Organizatora lub Nauczyciela prowadzącego, będzie możliwość odrobienia zajęć w terminie wyznaczonym przez Organizatora lub Nauczyciela prowadzącego.

OPŁATY ZA NAUKĘ

 1.  Opłaty za naukę w Dobrzańskiego Ogniska Muzycznym powinny być wnoszone przelewem na konto Organizatora. Załącznik 1. do niniejszego regulaminu zawiera informacje na temat czesnego na rok szkolny 2020/2021.

Załącznik 1. Opłaty czesnego obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

 1. Zajęcia indywidualne z gry na instrumencie/zajęcia teoretyczne
  1. Opłata za 45 minut w tygodniu /7-50 r.ż./

 

Rok

Opłata za cały semestr

Opłata za miesiąc (rata)

I SEMESTR*

2020

1000,00

200,00

II SEMESTR**

2021

1000,00

200,00

* I semestr à 18 zajęć indywidualnych gry na instrumencie po 45 minut, w tym 5 h zajęć teoretyczno-rytmicznych w grupie.

** II semestr à 18 zajęć indywidualnych gry na instrumencie po 45 minut w tym 5 h zajęć teoretyczno-rytmicznych w grupie.

 1. Opłata za 20 minut w tygodniu /4-6 r.ż./

 

Rok

Opłata za cały semestr

Opłata za miesiąc (rata)

I SEMESTR*

2020

500,00

500,00

II SEMESTR**

2021

500,00

100,00

* I semestr à 18 zajęć indywidualnych gry na instrumencie po 45 minut, w tym   5 h zajęć teoretyczno-rytmicznych w grupie.

** II semestr à 18 zajęć indywidualnych gry na instrumencie po 45 minut w tym 5 h zajęć teoretyczno-rytmicznych w grupie.

Aktualizacja 21.08.2020r opr.MS

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Sierpień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5